Stadgar för
Lindesberg Gyttorp Hagelskyttecenter
Innehåll

Stadgar för LGHSC alliansförening1
1 kapAllmänna bestämmelser2
Ändamål2
Föreningens namn m.m2
Sammansättning, tillhörighet m.m2
Beslutande organ2
Verksamhets- och räkenskapsår2
Firmateckning2
Stadgeändring2
Tvist/skiljeklausul2
Upplösning av föreningen2
2 kapFöreningens medlemmar3
Medlemskap3
Medlemsförenings skyldigheter och rättigheter3
Utträde3
Uteslutning m.m3
3 kapÅrsmöte4
Tidpunkt och kallelse4
Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet4
Sammansättning och beslutförhet4
Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet4
Ärenden vid årsmötet4
Valbarhet4
Extra årsmöte5
Beslut och omröstning5
Ikraftträdande5
4 kapRevision5
Revisorer och revision5
5 kapStyrelsen5
Sammansättning5
Styrelsens åligganden5
Kallelse, beslutförhet och omröstning6

1 kap Allmänna bestämmelser
En ideell alliansförening har bildats av Gyttorps SSK, JRF( Jägarnas Riksförbund-Lindesberg) och BJG(Berslagernas Jägargille).

1§. Ändamål
Syftet är att på ideell basis och i samverkan mellan medlemsföreningarna kunna erbjuda alla intresserade goda möjligheter för lerduveskytte i olika idrottsliga och jaktskyttemässiga former.
Verksamheten och engagemanget omfattar endast verksamhet vid de skjutbanor för lerduva som finns vid skyttecentret i Munkhyttan, Lindesbergs kommun.

LGHSC alliansförening, uppgifter och verksamhetens art:

1 Vara en samverkans-, samarbets-, service- och stödorganisation för de ingående medlemsklubbarna i gemensamma frågor, ej i frågor som kan anses specifika för medlemsförening.
2 Ha som målsättning att vidare utveckla skjutbanan med fortsatt fokus på att den ska fungera som en sammanhållen enhet med möjlighet för medlemmar att träna lerduveskytte och utöva olika tävlingsdiscipliner inom lerduvegrenen som den beskrivs av Svenska skyttesportförbundet, Svenska Jägarförbundet och Jägarnas riksförbund.
3 Verka för social sammanhållning mellan ingående medlemsföreningar.
4 Alliansföreningen svarar, så långt som ekonomin tillåter för inköp av nya maskiner och det material som åtgår för reparation och underhåll av maskiner och byggnader samt ev försäkringsavgifter. För att finansiera detta administrerar Alliansföreningen alla skjutserieavgifter, vilka förväntas ge ett ekonomiskt överskott.
5 Ska kunna kalla medlemsföreningarna och dess medlemmar att utföra frivilliga arbetsinsatser för att genomföra underhåll och andrauppgifter som är nödvändiga för verksamheten och syftet med föreningen.
6 Kan representera medlemsföreningarna utåt i miljö- och myndighetsärenden.
7 LGHSC har en miljöpolicy.
8 LGHSC delar de värdegrunder som stipuleras av Sveriges Riksidrottsförbund.

6 § Föreningens namn m.m.
Föreningens fullständiga namn är Lindesberg Gyttorp Hagelskyttecenter alliansförening.
Föreningens organisationsnummer är xxxxxxxxxx
Föreningen har sin hemort/säte i Lindebergs kommun.

Förklaringar stadgetext: med Förening, Föreningen avses Alliansföreningen. Med medlem, medlemsförening avses till alliansföreningen ansluten medlemsförening, dvs den juridiska personen.

7 § Sammansättning, tillhörighet m.m.
LGHSC alliansförening är en öppen ideell förening som har tillkommit på initiativ av medlemsföreningarna Bergslagernas Jägargille, Jägarnas Riksförbund Lindesberg och Gyttorps Sportskytteklubb. Dessa är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbunds hörande Specialidrottsförbund eller jägarförbunden.

Nya medlemmar kan efter ansökan antas genom beslut av styrelsen,
om medlemmen uppfyller i 2 kap 2 § uppställda villkor och inte representerar en i alliansen redan upptagen aktiv verksamhet.

8 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

9 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

10 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

11 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

12 § Tvist/skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär eller förening får åtal inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

13 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Vid bildandet av alliansförening finns maskiner och annat materiel. Vilken medlemsförening som äger vad framgår av en inventarielista.
Vid en upplösning av alliansföreningen skall alla tillgångar i form av utrustning, maskiner och ekonomiska medel i första hand, om förutsättningar bedöms finnas, tillfalla en medlemsförening som i sin egen förenings namn kan ta ansvar för fortsatt verksamhet av samma slag och omfattning som dittills dags.

I andra hand återgår tillgångar efter uppgjorda inventarielistor till respektive medlemsförening i den mån materialet finns kvar. Under verksamhetens gång i Alliansföreningens namn införskaffade tillgångar och innestående ekonomiska medel delas lika mellan medlemsföreningarna.

I maskinparken finns 15 st lerduvekastare av fabrikat Promatic, med tillhörande akustisk styrning, dessa ägs av Gyttorp AB och är avsedda för Gyttorps SSK olympiska trapverksamhet.
I övrigt tillfaller materiella tillgångar som efter Alliansföreningens bildande införskaffats av medlemsförening denna medlemsförening.

2 kap Allianföreningens medlemmar
1 § Medlemskap
Alla ideella föreningar som vill stödja alliansföreningens ändamål har rätt att ansöka om medlemskap.
Alliansföreningen kan som villkor begära en ingångsavgift som proportionellt svarar mot de värden som vid ny förenings inträdande finns ackumulerade i Alliansföreningen .

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det inom LGHSC allians redan finns en medlemsförening
som aktivt bedriver liknande verksamhet som den sökande, om föreningen inte uppfyller kraven i 2 kap 2 §
samt om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Medlemskapet gäller tills vidare.
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen.

Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet.
Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

2 § Medlemsförenings skyldigheter och rättigheter
Det åligger medlemsförening särskilt att:
• följa dessa stadgar samt övriga av styrelsen och/eller årsmötet fastställda bestämmelser och beslut inom ramen för LGHSC allians ändamål.
• Fortlöpande tillhandahålla LGHSC allians efterfrågade uppgifter rörande medlemskap i medlemsföreningarna i den ordning som LGHSC allians önskar, bl.a. för att LGHSC allians ska kunna fullfölja sina uppgifter enligt kap 1 §1.
• har inte automatisk rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
• Alliansföreningen kan inte debitera medlemsföreningarna för kostnader.

3 § Utträde
Medlemsförening som önskar utträda ur LGHSC allians äger göra det efter skriftlig framställan till styrelsen.
För det fall vederbörande medlemsförening häftar i skuld till LGHSC allians eller till annan medlemsförening,
eller är bunden av ett för LGHSC allians helt eller delvis gemensamt borgensåtagande eller annat åtagande
eller skyldighet av ekonomisk art, upphör medlemskapet tidigast när sådant åtagande upphört,
om inte Årsmöte genom beslut fattat i den ordning som krävs för stadgeändring medgivit utträde, och villkoren härför, dessförinnan.

Föreligger inte omständigheter enligt föregående stycke upphör medlemskapet vid utgången av innevarande verksamhetsår för LGHSC allians, om inte annat beslutats.

Medlemsförening kan genom beslut av Årsmöte fattat i den ordning som krävs för stadgeändring med omedelbar verkan uteslutas ur LGHSC allians, om föreningen bryter mot dessa stadgar, ingångna avtal med LGHSC allians, eller på annat sätt underlåter att följa beslut som i vederbörlig ordning fattats av Årsmöte eller styrelsen.

Medlemsförening som har utträtt eller uteslutits ur LGHSC allians enligt ovan har därigenom frånhänt sig de rättigheter som omnämns i 2 kap 2 § och även frånhänt sig rätten till del i de ekonomiska tillgångar som beskrivs i 1 kap §13, med verkan från det att medlemskapet upphör samt kan enligt ovannämnda stycke 1-3 fortfarande vara underkastade åligganden enligt avtal.

3 § Uteslutning m.m.
Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid.
Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid,
minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet.
Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.
Medlemsförening som har uteslutits ur LGHSC allians enligt ovan har därigenom frånhänt sig de rättigheter som omnämns i 1 kap §13 och 2 kap 2 §.

3 kap Årsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av
april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor
före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt.

Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller
annan fråga avväsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl enskilda medlemmar i ansluten medlemsförening som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från sådan medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 § Sammansättning och beslutförhet
Till årsmöte kallas av medlemsföreningarna valda representanter, 5 st från varje förening. Årsmöte består av närvarande röstberättigade representanter. Vid årsmötet ska den person som representerar en medlemsförening kunna uppvisa fullmakt undertecknad av firmatecknare för medlemsföreningen som bevis på att man företräder medlemsföreningen. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
• att representanten för medlemsföreningen fyller lägst 15 år under året;
• att medlemskap i alliansföreningen har beviljats minst två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) så långt som möjligt, halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
13. Fastställande av representanter från medlemsföreningarna, fem representanter per medlemsförening
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 § Valbarhet
Valbar till styrelsen är röstberättigad representant utsedd av medlemsförening. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

7 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av alliansföreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 1 kap. 7 § andra stycket och 1 kap. 11 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten.

Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 § Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap Revision
1 § Revisorer och revision
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

5 kap Styrelsen
1 § Sammansättning
Styrelsen bör bestå av lika många representanter från respektive medlemsförening och dessa representanter ska vara utsedda av respektive medlemsförening.

Ordförande väljs av alliansföreningens årsmöte.
Styrelsen ska inom sig utse de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska inom ramen för förevarande stadgar svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,
• ansvara för och förvalta föreningens medel samt rätt att upptaga kredit,
• fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
• tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 4 kap. 1 §, och
• förbereda årsmöte i alliansföreningen.
Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.Stadgar antagna vid per capsulam möte 2020-04-09